• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 135 Протокол 9 от 25.04.2017 г.

По двадесета точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик за придобиване на  безвъзмездно право на собственост на сграда и прилежащ имот - частна държавна собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 135:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

1. Дава принципно съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост от Община Балчик на имот № 02508.86.38 по ККР на гр. Балчик и находяща се в него сграда.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да депозира искане чрез Областния управител до Министъра на Транспорта за безвъзмездно прехвърляне собствеността на имота.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"