• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 134 Протокол 9 от 25.04.2017 г.


По деветнадесета точка от дневния ред: Издаване на запис на заповед от община Балчик в полза на Министерство на труда и социалната политика, обезпечаваща финансиране на авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-2.005-0068-C01 от 19.04.2017 г. за предоставяне на БФП за проект BG05M9OP001-2.005-0068 „Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите групи от Община Балчик", финансиран по Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване" сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 134: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, и т. 10, и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3.8.1 от Административен договор № BG05M9OP001-2.005-0068-C01 от 19.04.2017 г. за предоставяне на БФП за проект BG05M9OP001-2.005-0068 „Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите групи от Община Балчик", финансиран по Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване" сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика, Общинският съвет Балчик:

РЕШИ:

1.  Упълномощава  кмета  на  Община Балчик Николай Добрев Ангелов да подпише  Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица" № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Лилия Стоянович - Ръководител на УО на ОП РЧР, в размер на 63 158,37 лв. (шестдесет и три хиляди сто петдесет и осем лв. и 37 ст.) за обезпечаване на 100 %  от заявения размер на авансово плащане по Административен договор BG05M9OP001-2.005-0068-C01 от 19.04.2017 г. за предоставяне на БФП за проект BG05M9OP001-2.005-0068 „Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите групи от Община Балчик", финансиран по Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване" сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика. .

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да подготви необходимите документи за подаване на искане за авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-2.005-0068-C01 от 19.04.2017 г.  и да ги представи пред Министерство на труда и социалната политика.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

По десета точка от дневния ред: Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение 134 на общински съвет Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 151: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет Балчик:

РЕШИ:

1.   Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 134 на Общински съвет Балчик, прието на заседание, проведено на 25 април 2017 г. за  издаване на Запис на заповед от община Балчик в полза на Министерството на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица" № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Лилия Стоянович - Ръководител на УО на ОП РЧР като вместо сумата в размер на 63 158,37 лв. (шестдесет и три хиляди сто петдесет и осем лв. и 37 ст.) да се чете  сума в размер на 63 158,36 лв. (шестдесет и три хиляди сто петдесет и осем лв. и 36 ст.)  за обезпечаване на 100 %  от заявения размер на авансово плащане по Административен договор BG05M9OP001-2.005-0068-C01 от 19.04.2017 г. за предоставяне на БФП за проект BG05M9OP001-2.005-0068 „Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите групи от Община Балчик", финансиран по Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване" сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"