• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 133 Протокол 9 от 25.04.2017 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем на части от терени за поставяне на рекламно-информационни елементи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 133: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

1. Да бъдат отдадени под наем в части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на :

   1.1./ 5 бр. рекламно информационни елементи, всеки с площ 0,24 м2 /обща площ 1,20 м2/ на стълбове на улично осветление, разположени в :

ПИ № 02508.83.236 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/.

ПИ № 02508.87.131 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/.

ПИ № 02508.83.236 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/.

ПИ № 02508.85.212 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/.

ПИ № 02508.69.112 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/.

   1.2./ 1 бр. рекламно информационен елемент /билборд/, с площ 12 м2 в ПИ № 02508.19.251 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/.

за срок от 3 год. /три години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начални годишни наемни цени при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на :

        по т. 1.1. 58,50 лв. /петдесет и осем лева и петдесет стотинки/, без ДДС

        по т. 1.2. 585,50 лв. /петстотин осемдесет и пет лева и петдесет стотинки/, без ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по ТЗ.

4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешения за поставяне на рекламно - информационни елементи.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"