• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 132 Протокол 9 от 25.04.2017 г.


ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ № 171 ПО ПРОТОКОЛ № 12 ОТ 29.06.2017Г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Приемане на решение за организиране на конкурсна процедура за избор на управител на „МБАЛ - Балчик" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 132: І. Общински съвет - Балчик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл.137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, във връзка с чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, стартира конкурсна процедура за избор на управител на  МБАЛ-Балчик" ЕООД- гр.Балчик, като:

        1. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:

Председател: Митко Петров - Зам.-кмет ФСД на Община Балчик

Секретар:       Генчо Генчев - директор дирекция АПИО в ОбА-правоспособен юрист

Членове:         Д-р. Маргарита Калинова Вичева - председател на ПКЗССД

                        Ивелин Пейчев Ройдев - общински съветник

                        Представител на РЗИ - гр. Добрич

Резервни членове:

        1. Димитрин Димитров- зам. кмет УТ на Община Балчик

        2. Женя Манолова- гл. юрисконсулт ОбА

        3. Д-р Тамара Зейналова - гл.специалист"Здравеопазване", Община Балчик

        2. Утвърждава Правила за провеждане на конкурса:

        2.1. Изисквания към кандидатите:

        2.1.1 Да притежава образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

        2.1.2 Да има най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина или икономист; кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност.

        2.1.3 Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

        2.1.4 Допълнителни условия, свързани с образователната и професионалната квалификация на кандидатите, съгласно чл.4, ал. 2 от Наредба № 9/2000 г.

        2.1.4.1 Защитена повече от една медицинска специалност е предимство.

        2.1.4.2 Стаж като ръководител в сферата на здравеопазването/ началник/ завеждащ отделение,  управител на МЦ, МБАЛ или ДКЦ  минимум пет години.

        2.2. Необходими документи:

- Заявление за участие в конкурса

- Автобиография

- Дипломи за образователно-квалификационна степен, съгласно изискванията - оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация за здравен мениджмънт, по смисъла на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения, се удостоверява с документи посочени в §3 от заключителните разпоредби на същата наредба.

- Диплом за специалност

- Копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж

- Копие от документ за самоличност

- Свидетелство за съдимост

- Програма за развитие на „ МБАЛ-Балчик" ЕООД гр. Балчик за тригодишен период, включително шестмесечен оздравителен план.

        2.3. Място за подаване на документите и срок:

- За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

         1. плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;

         2. плик № 2 съдържа програмата за развитие.

Пликовете се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

Заявленията за участие се подават до 16.00 часа на тридесетия (30) календарен ден след публикацията на обявата. В същия срок, в деловодството на Община Балчик на тел.71046 може да се получи информация относно темите - предмет на събеседване. Ако срокът изтича в неработен ден, за крайна дата за подаване на документите се счита първият работен ден след упоменатия срок.

- „ МБАЛ-Балчик" ЕООД гр. Балчик следва при поискване да представи на кандидатите документите относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала след публикуването на обявата.

         2.4. Дата, час и място на провеждане на конкурса

- От 10.00 часа на следващия работен ден след изтичане на срока за подаване на документите - ІІ етаж, Заседателна зала на Община Балчик.

          Конкурсът се провежда на три етапа, включващи:

          1. проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

          2. представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

          3. събеседване с кандидатите.

          2.5. Информация относно провеждането на конкурса:

          На основание чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.VІ.2000 г. на МЗ, решението на Общински съвет - Балчик да се публикува в един централен и един местен вестник, както и на интернет страницата на Община Балчик.

           3. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на "МБАЛ-Балчик" ЕООД.

           ІІ. Възлага на кмета на Община Балчик Николай Ангелов да предприеме необходимите правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"