• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 131 Протокол 9 от 25.04.2017 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем на павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки, намиращ се в ОУ „Кирил и Методий" град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 131: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изм. и доп. с реш. № 748/17.02.2011 г. и № 531/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

       1. Дава съгласието си  павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки с площ 20.00 м2, намиращ се в ОУ "Кирил и Методий", гр. Балчик - публична общинска собственост, актувано с АОС 394/24.10.2014 г., да бъде отдаден под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

       2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 391,20 лв. /триста деветдесет и един лева и двадесет стотинки/, без ДДС. Наемната цена е определена съгласно т.5 от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Общ. Балчик. 

  3. До участие в публично оповестеният неприсъствен конкурс се допускат кандидати които:

       3.1. са регистрирани по ТЗ;

      3.2. да извършват дейност предмет на конкурса;

  4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да :

            4.1. използва по горе посоченият имот, съгласно описаното предназначение;

            4.2. да спазва предмета на дейност - продажба на пакетирани стоки и закуски;

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"