• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 130 Протокол 9 от 25.04.2017 г.


По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за освобождаване на председателя на Съвета на Директорите на "Търговски център Кранево" ЕАД, село Кранево като изпълнителен Директор и член на Съвета на директорите.         

Вносител: Даниела Пеловска - общински съветник

РЕШЕНИЕ № 130: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, т. 8 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, чл. 14, т. 15 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност, чл. 12, ал. 1, т. 4, т. 14 и чл. 14, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Устава на „Търговски център Кранево" ЕАД,  чл. 221, т. 4, чл. 221, т. 5, чл. 221, т. 10, чл. 233, ал. 5 от ТЗ:

1. Общински съвет - Балчик като собственик на капитала на  "Търговски Център Кранево" ЕАД село Кранево дава своето съгласие да бъде освободена от заеманата длъжност председател и член на СД на дружеството Милена Йорданова Димитрова, във връзка с нейна молба с вх.№ 34 от 01.11.2016 година, депозирана до Председателя на ОбС-Балчик.

2. На основание чл. 14, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Балчик в Търговските дружества с общинско участие в капитала за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност освобождава членовете на съвета на Директорите:

-  Християн Георгиев Маринов

- Здравко Стефанов Гайдарджиев

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Балчик в Търговските дружества с общинско участие в капитала за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност; чл. 25, т. 1 от Устава на Дружеството и чл. 221, т.3 от ТЗ прекратява "Търговски Център Кранево" ЕАД село Кранево, чрез ликвидация.

4. На основание чл. 14, ал. 1, т. 17 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Балчик в Търговските дружества с общинско участие в капитала за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност; чл. 12, ал. 1, т. 8 от Устава на дружеството; чл. 221, т. 9 от ТЗ избира за ликвидатор МИЛЕН ДАНЧЕВ ЙОРДАНОВ и определя срок на ликвидацията 12 месеца.

5. Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Допълване на Решение № 130 по Протокол №9/25.04.2017 г., прието на редовно заседание на Общински съвет- гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 165:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 266, ал. 5, т. 1 от Търговския закон и  чл. 14, т. 18 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет- гр. Балчик реши:

1. Допълва Решение № 130 по Протокол №9/25.04.2017 г., прието на редовно заседание на Общински съвет- гр. Балчик, като определя размер на месечното възнаграждение на определеното за ликвидатор лице от 700 /седемстотин/ лева.

2. Одобрява съдържание на проект на договор за възлагане на управление на ликвидатор на "ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР КРАНЕВО" ЕАД.           

3. Настоящото решение да се счита неразделна част от Решение № 130 по Протокол №9/25.04.2017г., прието на редовно заседание на Общински съвет - гр. Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"