• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 129 Протокол 9 от 25.04.2017 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССЗ

РЕШЕНИЕ № 129:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Станислава Стоянова Станева от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

2. Юмер Селим Салим он гр. Балчик, за лечение, в размер на 300,00 (триста) лева.

3. Доню Колев Донев от с. Дъбрава, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

4. Галя Захариева Минчева от с. Безводица, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

5. Величка Асенова Стоянова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"