• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 127 Протокол 9 от 25.04.2017 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Обсъждане на докладите на читалищата от община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 127:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет - Балчик

РЕШИ :

Приема докладите на читалищата от община Балчик за осъществените дейности и
изразходваните от бюджета средства през 2016 г., както следва:

- НЧ "Велко Ангелов-1940" село Дропла

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

- НЧ "Христо Смирненски-1914" село Сенокос

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

- НЧ "Паисий Хилендарски-1870" град Балчик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

- НЧ „Свобода - 1897" с. Гурково

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

- НЧ "Иордан Йовков-1941" село Змеево

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

- НЧ "Просвета-1900" село Соколово

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

- НЧ "Просвета-1901" село Оброчище

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

- НЧ "Бачо Киро-1939" село Кранево

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

- НЧ "Васил Левски-1959" град Балчик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"