• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 125 Протокол 9 от 25.04.2017 г.

По десета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.225 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 125:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 2811/23.02.2007 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.74.225 по кадастралната карта на гр.Балчик / УПИ VІІІ, кв.46 по ПУП на гр.Балчик/, с площ от 457 м2  /четиристотин петдесет и седем  квадратни метра/.  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 140.00 лв. /девет хиляди сто и четиридесет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

            3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"