• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 121 Протокол 9 от 25.04.2017 г.

По шеста точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2017 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 121:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2017 г., приета с решение № 57 от 26.01.2017 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

1. Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следният  имот:

- Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 484 м2, представляващ ПИ № 02508.74.222 по кадастралната карта на гр. Балчик.   

- Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 480 м2, представляващ ПИ № 02508.74.223 по кадастралната карта на гр. Балчик.

- Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 451 м2, представляващ ПИ № 02508.74.224 по кадастралната карта на гр. Балчик. 

- Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 457 м2, представляващ ПИ № 02508.74.225 по кадастралната карта на гр. Балчик.           

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"