• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 120 Протокол 9 от 25.04.2017 г.


По пета точка от дневния ред: Отдаване под наем на аптека, находяща се в Медицински център І" ЕООД град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 120:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изм. и доп. с реш. № 748/17.02.2011 г. и № 531/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши :

      1. Дава съгласието си аптека, състояща се от:

- приемно помещение за обслужване на граждани

- приемно помещение за посетители

- склад

- санитарен възел

- предверие

цялата с площ от 56 м2, находяща се в „МЦ І" ЕООД - публична общинска собственост, гр. Балчик, ул. „Д - р Златко Петков" № 1, актувана с АОС № 217 от 22.02.1999 г., да бъде отдадена под наем за извършване на търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

       2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 1 639,68 лв. /хиляда шестстотин тридесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки/, без ДДС. Наемната цена на аптеката е определена, съгласно т. 3, 2-зона от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Общ. Балчик. 

       3. В конкурса могат да вземат участие кандидати, които са:

3.1. регистрирани по ТЗ и да извършват търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;

3.2. завършили висше образование по фармация и притежават диплома за магистър-фармацефт;

 4. Кандидатът, спечелил конкурса, следва да:

       4.1. спазва предмета на дейност, а именно извършване на търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;

       4.2. не променя предназначението на наетият общински имот;

5. В конкурсните условия да бъде записано: За осигуряването на 24 часов режим за обслужване на граждани  през месеците юни, юли и август да бъде оценявано с 50% тежест.

6. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"