• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 119 Протокол 9 от 25.04.2017 г.

По четвърта точка от дневния ред: Отдаване под наем на медицински кабинет № 106, находящ се в Медицински център І" ЕООД град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 119:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изм. и доп. с реш. № 748/17.02.2011 г. и № 531/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши :

      1. Дава съгласието си помещение, представляващо медицински кабинет № 106 с площ от 14 м2, находящ се в „МЦ І" ЕООД - публична общинска собственост, гр. Балчик, ул. „Д - р Златко Петков" № 1, актувана с АОС № 217 от 22.02.1999 г., да бъде отдаден под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

       2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 53,76 лв. /петдесет и три лева и седемдесет и шест стотинки/, без ДДС. Наемната цена на кабинета е определена по чл. 102 от Закона за лечебните заведения. 

       3. В конкурса могат да вземат участие кандидати, които:

       3.1. са регистрирани по ТЗ;

       3.2. притежават завършено висше образование по медицина;

       4. Кандидатът, спечелил конкурса, следва да:

       4.1. спазва предмета на дейност, а именно първична извънболнична медицинска помощ;

       4.2. не променя предназначението на наетия кабинет;

       5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"