• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 118 Протокол 9 от 25.04.2017 г.

По трета точка от дневния ред: Одобряване на разходи за командировка от кмета на община Балчик и Председателя на общински съвет Балчик за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 118: На основание  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

РЕШИ :

1.  Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на община Балчик за периода от 01.01.2017 до 31.03.2017г., в размер на  -  465,20 лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-51.

2.  Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на община Балчик за периода от 01.01.2017 до 31.03.2017г., в размер на  -   136,91 лв.,

отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-52.

            3. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Председателя на Общински съвет Балчик за периода от 01.01.2017г., до 31.03.2017г., в размер на  -   201,30 лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 123, подпараграф 10-51.

            4. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Председателя на Общински съвет Балчик за периода от 01.01.2017г., до 31.03.2017г., в размер на  -   0.00 лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"