• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 117 Протокол 9 от 25.04.2017 г.

По втора точка от дневния ред: Одобряване на разходи за командировка от кмета на община Балчик и Председателя на общински съвет Балчик за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 117: На основание  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

 РЕШИ :

1.  Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на община Балчик за периода от 01.01.2016 до 31.12.2016г., в размер на  - 512,93лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби",Д/ст 122 подпараграф 10-51.

2.  Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на община Балчик за периода от 01.01.2016 до 31.12.2016г., в размер на  -   4 248,77лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-52.

3. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Председателя на Общински съвет Балчик за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016г., в размер на  -   180,13 лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 123, подпараграф 10-51.

4. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Председателя на Общински съвет Балчик за периода от 01.01.2016г., до 31.12.2016г., в размер на  -   602,72лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 123, подпараграф 10-52.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"