• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 116 Протокол 9 от 25.04.2017 г.

По първа точка от дневния ред: Приемане на актуализиран бюджет на капиталовите разходи в частта за основните ремонти на община Балчик за 2017 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 116: 1. На основание чл. 52, ал. I и чл. 21, ал. 1. т. 6  във връзка е чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите па ЗДБРБ за 2017 година, ПМС № 374 от 22.12.2016 г., за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет Балчик приема актуализирана инвестиционната програма за 2017 година в частта и за основните ремонти в размер на 4 692 496 лева (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране във вид било-става). Съгласно Приложение № 1.

2. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в частта и за основните ремонти на четвъртокласната пътна мрежа в размер на 324 300 лв., в т.ч.:

2.1. Ремонт четвъртокласна пътна мрежа в размер на 324 300 лв.

2.1.1 Кранево - главен път 1-9 (DOB 1010) - 20 414,11 лв.;

2.1.2 Промишлена зона - главен път 1-9 (DОB 1010) - 31 148,45 лв.;

2.1.3 с. Гурково - с. Тригорци (DOB 2142) - 230 577,73 лв.;

2.1.4 к.к. "Тузлата" (DOB 3160) - 7 699,00 лв.;

2.1.5 Албена - Балчик - граница с община Каварна (DOB 1149) - 34 460.71 лв.

3. Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"