• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол от 30.03.2017 г.

По осма точка от дневния ред: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост за поставяне на един брой рекламно-информационен елемент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

ОТТЕГЛЕНА