• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 72 Протокол 7 от 28.02.2017 г.

По първа точка от дневния ред: Отмяна на Решение № 63, Протокол 6 от 26.01.2017 г. на ОбС - Балчик и отдаване под наем за срок от 3 години на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на рекламен елемент на стойка и рекламно - информационни елементи на стълбове на улично осветление

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 72: На основание чл. 45, ал. 9; чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение 238/27.02.2009 г., посл. изм. и доп. с Решение 531/27.02.2014 г. ОбС - Балчик/, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община град Балчик, Общински съвет Балчик:

1. Отменя Решение № 63, Протокол № 6 от 26.01.2017 г. на ОбС - Балчик за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на рекламен елемент на самостоятелна стойка и рекламно - информационни елементи на стълбове на улично осветление, чрез провеждане на публично оповестен конкурс за срок от 5 /пет/ години, съгласно предназначението си.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"


2. Приема решение да бъдат отдадени под наем, за срок от 3 /три/ години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на:

2.1. 16 бр. рекламно информационни елементи, всеки с площ 0,88 м2 /обща площ 14,08 м2/, разположени на стълбове на улично осветление по улиците на гр. Балчик /съгласно схема/.

2.2. 1 бр. поставаем рекламен елемент с площ 0,88 м2 на самостоятелна стойка, разположен в зелена площ на ул. "Дунав", гр. Балчик /съгласно схема/.

2.3.  1 бр. рекламно информационен елемент с площ 0,88 м2, разположен на стълб на улично осветление във в.з "Сборно място", гр. Балчик /съгласно схема/.

2.4.  1 бр. рекламно информационен елемент с площ 0,88 м2, разположен на стълб на улично осветление във в.з "Бели скали", гр. Балчик /съгласно схема/.

         2.5. 2 бр. рекламно информационни елементи, всеки с площ 0,88 м2 /обща площ 1,76 м2/, разположени на стълбове на улично осветление в к.к Албена /съгласно схема/.

2.6. 1 бр. рекламно информационен елемент с площ 0,88 м2, разположен на стълб на улично осветление във в.з "Фиш-фиш", гр. Балчик /съгласно схема/.

2.7. 1 бр. рекламно информационен елемент с площ 0,88 м2, разположен на стълб на улично осветление във в.з "Изгрев", гр. Балчик /съгласно схема/.

2.8. 1 бр. рекламно информационен елемент с площ 0,88 м2, разположен на стълб на улично осветление във в.з "Овчаровски плаж", гр. Балчик /съгласно схема/.

2.9. 1 бр. рекламно информационен елемент с площ 0,88 м2, разположен на стълб на улично осветление на улица в с. Оброчище, общ. Балчик /съгласно схема/.

2.10. 5 бр. рекламно информационни елементи, всеки с площ 0,88 м2 /обща площ 4,40 м2/, разположени на стълбове на улично осветление по улиците на с. Кранево, общ. Балчик /съгласно схема/.

3. Утвърждава начални годишни наемни цени при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на :

-        по т. 1.1. 686,40 лв. /шестстотин осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, без ДДС.

-        по т. 1.2. 42,90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.

-        по т. 1.3. 42,90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.

-        по т. 1.4. 42,90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.

-        по т. 1.5. 85,80 лв. /осемдесет и пет лева и осемдесет стотинки/, без ДДС.

-        по т. 1.6. 42,90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.

-        по т. 1.7. 42,90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.

-        по т. 1.8. 42,90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.

-        по т. 1.9. 42,90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.

-        по т. 1.10. 214,50 лв. /двеста и четиринадесет лева и петдесет стотинки/, без ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по ТЗ.

5. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешения за поставяне на рекламно - информационни елементи.

6. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"