• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 30 Протокол 5 от 22.12.2016 г.

По първа точка от дневния ред: Приемане промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик, публикувани на  интернет страницата на Община Балчик на основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 30: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 20, във връзка с чл. 17 ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 11, ал. 3 предложение второ от ЗНА.

Р Е Ш И:

Приема изменения и допълнения в действащата Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик

§1

Чл. 15 се изменя така:

Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя  в размер на 1.8 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

§2

В чл. 57 се добавя нова ал. 6:

Ал. 6 Лицата по ал. 2 са длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация.

§3

В чл. 61, ал. 1 се изменя така:

Размерът на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година се определя  в размер на 300 лева.

Промяната в Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват - 19 общински съветници

12 „ЗА", 3 „ПРОТИВ", 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"