• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 10 Протокол 3 от 02.11.2016 г.

РЕШЕНИЕ № 10: На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, в състав:

Председател:                      Иванка Георгиева Бързакова

Членове:                              Стефан Панайотов Диков

Галин Петров Началников

Христо Николов Христов

Гюлчин Фахри Адем

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"