• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 3 Протокол 2 от 11.10.2016 г.

По първа точка от дневния ред: Избор на комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ № 3: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗМЗМА, общински съвет Балчик избира седемчленна временна комисия за изготвяне проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както следва:

1. Атанас Илиев Атанасов

2. Атанас Жечев Георгиев

3. Велко Георгиев Михайлов

4. Гюнай Мюмюн Узун

5. Ася Тодорова Христова

6. Даниела Василева Пеловска

7. Маргарита Калинова Вичева

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"