• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 422 Протокол 37 от 09.10.2009 г.

РЕШЕНИЕ 422: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Балчик да се включи като партньор в проектно-предложение на Община Текиргьол, Румъния и Държавен културен институт - Културен център "Двореца", с проект "Изкуството в изграждането на архитектурните паркове на Черно море", по програма "Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 г, Приоритетна ос 3 -Икономическо и социално развитие;

2. Възлага на Кмета на Общината предприемането на последващи законови действия, свързани със съгласуване участието на представители на общината в управлението на проекта и гарантиране тяхното разположение по време на целия срок за изпълнение на проектните дейности;

3. Дава съгласие да бъдат предвидени от бюджета на Община Балчик целеви средства в размер на 3000 (три хиляди) лв., които да бъдат използвани като собствен принос към допустимите разходи по Проекта.

4. Дава съгласие да се осигури временна наличност на финансови средства, до възстановяване на същите от програмата (суми, които ще бъдат изразходвани в аванс от бенефициента);

5. Дава съгласие да се покрият всички разходи, извън допустимите разходи, съответстващи на дейности, извършени от Община Балчик по време на изпълнението на проекта;

6. Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение.