• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 421 Протокол 37 от 09.10.2009 г.

РЕШЕНИЕ 421: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 4, т. 1 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, във връзка с решение на ОбС 308/15.05.2009 г., прието с Протокол 31/15.05.2009 г., доклад за обществено обсъждане, проведено на 12.06.2009 г. Общински съвет Балчик

I.       Дава съгласието си Община Балчик да поеме дългосрочен общински дълг под формата на инвестиционен банков кредит, при следните параметри:

1. Максимален размер на кредита - 4 200 000 (словом: четири милиона и двеста хиляди лева);

2. Валута на кредита - български лева

3. Вид на кредита: дългосрочен инвестиционен кредит

4. Цел: финансиране на инвестиционен проект в полза на местната общност за придобиване на 100 % от капитала на „СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО" АД чрез изкупуване на акциите, собственост на „Стар груп" ООД, представляващи 51% от капитала на „ СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО" АД.

В актива на дружеството да се включат ПИ 39459.502.344 по кадастралната карта на с. Кранево, с площ 1126 кв.м.; ПИ 39459.503.182 по кадастралната карта на с. Кранево, с площ 6710 кв.м.; ведно със застроена търговско административна сграда  и удостоверение с нотариални актове.

5. Срок на кредита: 10 (десет) години

6. Начин на усвояване - еднократно

7. Краен срок на погасяване: 120 месеца

8. Условия за плащане на главница и лихва: за главницата -ежемесечно на равни вноски с намаляваща лихва

9. Обезпечение - ипотека на имотите, собственост на дружеството и/или акциите на дружеството.

10. Годишен   лихвен   процент:   1-месечен   Софибор   +   %   надбавка.

Максимална стойност на надбавката - 7 % годишно.

11. Наказателен лихвен процент при просрочие - образува се от сбора от

годишния лихвен процент по т.10 плюс надбавка и се дължи върху сумите

в просрочие. Максимална стойност на надбавката - 2%.

12. Еднократна такса за обработка и управление на кредита (в проценти),

платима  еднократно  върху  размера на  кредита  при усвояване  на

средствата от него; Максимална стойност - 1.5 %.

13. Годишна такса за управление на кредита    -  Максимална стойност -

0.5 %

14. Комисионна за ангажимент, определена като годишен процент, начислявана върху размера на неусвоената част от кредита - Максимална стойност - 1 %.

15. Без такси комисионни за предсрочно погасяване на кредита или част от него със собствени средства на общината.

ІІ. Възлага на кмета на Община Балчик Николай Ангелов да проведе процедура по реда на ЗОП за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Балчик при одобрените от Общински съвет параметри.