• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 420 Протокол 37 от 09.10.2009 г.

РЕШЕНИЕ 420: На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, общински съвет прави следните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:

В чл. 19, ал. 1, т. 7, текста "за участието си в заседанията на общинския съвет и комисиите в които е избран" се заличава, а текста "01.01.2008г." се заменя с текста 01.08.2009г."