• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол от 20.09.2016 г.


По първа точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик, средствата от ЕС и Доклад за финансовото състояние на ТД към 30.06.2016 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

ЗА ИНФОРМАЦИЯ