• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 182 Протокол 15 от 26.07.2016 г.

По първа точка от дневния ред: Отпускане на финансови средства за закупуване и монтаж на щори в коридора на сградата на МЦ - І - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 182: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

            1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация във функция "Здравеопазване" да бъде завишен с 4 000 лева, за отпускане на финансови средства на МЦ - 1 Балчик, за закупуване и монтаж на щори.

            2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2016 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"