• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 152 Протокол 13 от 24.05.2016 г.

По шеста точка от дневния ред: Връчване на награди за цялостен принос в културния живот на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 152: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и докладна записка с вх. № 63-2942-4 от 10.05.2016 г., Общински съвет - Балчик дава съглание г-жа Иванка Добрева Йорданова да получи Награда за цялостен принос в читалищното дело на Община Балчик и парична премия от 500 лв.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и докладна записка с вх. № 93-92-1 от 10.05.2016 г., Общински съвет - Балчик дава съглание г-жа Албена Иванова Генова да получи Награда за цялостен принос в културния и обществен живот на Община Балчик и парична премия от 500 лв.

Присъстващи в залата - 16 общински съветници, гласували

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"