• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 151 Протокол 13 от 24.05.2016 г.

По пета точка от дневния ред: Подпомагане на абитуриенти от социално - слаби семейства и паралелките, завършващи средно образование, по повод 24 май 2016 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 151: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СОУ „Хр. Ботев" Балчик и СОУ "Христо Смирненски" Оброчище, Общински съвет - Балчик

реши :

            1. Определя сумата 1650.00 лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално-слаби семейства за 2016 година (11 души по 150.00лв. на човек), както следва:

 

№        Имена на абитуриента                  Училище                                            Сума/лв.

1. Алдин Джихан Халилов                          СОУ „Хр. Ботев"                              150 лв.

2. Илиян Георгиев Илиев                           СОУ „Хр. Ботев"                              150 лв.

3. Тайфун Метинов Исмаилов                    СОУ „Хр. Ботев"                              150 лв.

4. Франк-Лии-Уили Сокол Фатос               СОУ „Хр. Ботев"                              150 лв.

5. Добрин Галинов Терзиев                       СОУ „Хр. Ботев"                              150 лв

6. Фахри Гюлент Фари                              СОУ „Хр. Ботев"                              150 лв

7. Севим Севгюлер Рамисова                    СОУ „Хр. Ботев"                              150 лв

8. Салим Алкив Нихад                                СОУ „Хр. Ботев"                              150 лв

9. Геновева Руменова Борисова               СОУ с. Оброчище                            150 лв

10. Димитричка Димитрова Тодорова      СОУ с. Оброчище                            150 лв

11. Стоян Тодоров Димитров                    СОУ с. Оброчище                            150 лв.

                                                Всичко:                                                           1650 лв.

2. Определя сумата 480.00 лева като разход за финансова помощ на паралелките, завършващи средно образование през 2016 г. , както следва:

№        Училище                                      Паралелка           Бр.уч.             Лв./парал.

2.1. СОУ "Христо Ботев" гр. Балчик -      ХІІ А               20 уч.              200 лева

2.2. СОУ "Христо Ботев" гр. Балчик -      ХІІ  Б              18 уч.              180 лева

2.3. СОУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище- ХІІ А             10 уч.              100 лева

            Всичко:                                 3 бр.паралелки  48 учен.          480 лева

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 16 общински съветници, гласували

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"