• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 150 Протокол 13 от 24.05.2016 г.

По четвърта точка от дневния ред: Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2016 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 150: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с тържественото честване на 24 май 2016 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и Празник на град Балчик, Общински съвет - Балчик

реши :

1. Определя сумата 3186.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2016 г., както следва:

 

№        Училище                                Бр. ученици                Сума

1. СОУ "Хр. Ботев"                          456                               912 лв.

2. ОУ "Антим І"                                310                               620 лв.

3. ОУ "Кирил и Методий"                253                               506 лв.

4. СОУ с. Оброчище                        292                               584 лв.

5. ОУ с. Сенокос                                97                               194 лв.

6. ОУ с. Соколово                              94                               188 лв.

7. ПУИ „Акад. Т. Самодумов"             91 ученици                182 лв.

                        Всичко:                 1593 ученици           3186 лева

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 16 общински съветници, гласували

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"