• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 149 Протокол 13 от 24.05.2016 г.

По трета точка от дневния ред: Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2016 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 149: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СОУ „Хр. Ботев" Балчик и СОУ "Христо Смирненски" Оброчище, Общински съвет - Балчик

реши :

1. Определя сумата 1050 лева като разход за награди на абитуриентите - отличници за 2016 г. (7 души по 150.00 лв. на човек), както следва:

  1. Саша Антонова Минкова               СОУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
  2. Ралица Иванова Мартинова           СОУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
  3. Гергана Валентинова Стоянова     СОУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
  4. Магдалена Иванова Иванова         СОУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
  5. Нели Георгиева Ташкова                СОУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
  6. Мариян Красимиров Георгиев      СОУ с.Оброчище                             150.00 лв
  7. Стоянка Георгиева Колева             СОУ с.Оброчище                             150.00 лв

Всичко:                                                                               1050.00 лв.

            2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 16 общински съветници, гласували

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"