• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 148 Протокол 13 от 24.05.2016 г.

По втора точка от дневния ред: Награждаване на ученици по повод 24 май 2016 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 148: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка във връзка с докладни записки от СОУ „Христо Ботев", ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", ОУ "Антим І", ОУ Г.С. Раковски" с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово, ПУИ „Акад. Т. Самодумов", ОДК Балчик, с вх. № № 31-04-5/09.05.2016, 31-07-8/04.05.2016 г., 31-05-12/05.05.2016 г, 31-10-4/04.05.2016 г., 31-12-2/04.05.2016, 31-18-4/05.05.2016 г., 24-07-3/04.05.2016г. и предложение от СОУ „Хр. Смирненски" с.Оброчище, Общински съвет - Балчик

реши :

1. Награждава за високи постижения в учението и извънкласните дейности и по повод 24 май 2015 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, с парична награда от по 200.00 лева/човек, и звание „Ученик на годината в Община Балчик за 2016", следните ученици:

1. Шермин Фехлиман Невал - отличник на Випуск 2016 в СОУ "Христо Ботев" Балчик

2. Димитрина Георгиева Йорданова - отличник на Випуск 2016, СОУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище. 

3. Мария - Магдалена Николова Абрашева - ученичка от VІІІ  клас, ОУ "Антим І" Балчик, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

4. Ива Стоянова Банкова - ученичка от VІI клас, ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Балчик, за отличен успех, активна училищна и извънкласна дейност.

5. Галина Спасова Иванова - ученичка от VI клас в ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос - за отличен успех и изяви в училищните дейности.

6. Тереза Антонова Башева - ученичка от ІV клас в ОУ „Васил Левски" с. Соколово - за активност, старание и примерно етично поведение в училище .

7. Велика Великова Тодорова - ученичка от ІХ клас от ПУИ „Акад. Тодор Самодумов" с. Кранево - за високи резултати в учебната и извънкласната дейност, изобразителното и приложно изкуство.

8. Едже Мюнюр Рукшен - с високи постижения в клуб „Компютър" към ОДК Балчик

Присъстващи в залата - 16 общински съветници, гласували

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"