• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 146 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По тридесет шеста точка от дневния ред: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от сграда в гр. Балчик, ул. „Черно море" № 18, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане" град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 146: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 39, ал. 3 и ал. 5 от Закона за   общинската собственост; § 35 и § 36 от ПЗР към ЗИД на Закона за социално подпомагане; чл. 58 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с писмо вх. № 24-04-18#3/04.05.2016 г. От Ивайло Иванов - Изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане:

1. Общински съвет - Балчик отменя свое решение № 515 по протокол №35 от 30.01.2014 г. за учредяване безвъзмездно право на ползване на ГПУ - Балчик.

2. Общински съвет - Балчик учредява безвъзмездно право на ползване на Агенция за социално подпомагане гр. София, ул. Триадица №2, представлявана от Ивайло Иванов - Изпълнителен директор, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане" Балчик, върху имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 3986/17.02.2011 г., а именно: втори етаж от сграда с идентификатор 02508.84.368.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, състоящ се от осем броя канцеларии с различна площ, сервизни помещения, складови помещения и коридор, както и едно помещение, находяшо се на първия етаж на същата
сграда.

3. Определя срок на безвъзмездното ползване: 10 /десет/ години, считано от датата на подписване на договор между страните.

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор.

Присъстващи в залата - 15 общински съветници, гласували

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"