• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 145 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По тридесет пета точка от дневния ред: Промяна в предмета на дейност на общинско търговско дружество „МБАЛ - Балчик" ЕООД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 145: На основание чл. 21, ал. 2 вр. с ал. 1, т. 8, т. 24, от ЗМСМА, чл. 27, ал. 4, ал. 5 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1, ал. 3, чл. 147, ал. 2 ТЗ, чл. 9, чл. 12, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (Приета с Решение 593 по Протокол № 39 от 24.04.2014 г. от заседание на ОбС - Балчик), Общински съвет - Балчик, чл. 14, ал. 2 от Учредителен акт /Устав/ на „МБАЛ - БАЛЧИК" ЕООД /посл. изм. и доп. с Решение №528, Протокол №36 от 13.02.2014 г. на ОбС - Балчик/,

РЕШИ:

1. ОПРЕДЕЛЯ предмет на дейност на общинско търговско дружество „МБАЛ - БАЛЧИК" ЕООД, гр. Балчик, съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ-70/16.03.2015 г., изд. от МЗ, както следва: „диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ; родилна помощ; рехабилитация; диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения - по медицински специалности и в структури с нива на компетентност, за които е налице разрешение за осъществяване на лечебна дейност по реда на Закона за лечебните заведения".

2. ИЗМЕНЯ член 8 от Учредителен акт /Устав/ на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност „Многопрофилна болница за активно лечение - Балчик", /последно изм. и доп. с Решение №528, Протокол №36 от 13.02.2014 г. на ОбС - Балчик/, от: „Едноличното дружество с ограничена отговорност има следния предмет на дейност: болнично лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение, родилна помощ, медико-козметични услуги" ,

На:

„Едноличното дружество с ограничена отговорност има следния предмет на дейност: диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ; родилна помощ; рехабилитация; диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения - по медицински специалности и в структури с нива на компетентност, за които е налице разрешение за осъществяване на лечебна дейност по реда на Закона за лечебните заведения."

3. Упълномощава управителя на „МБАЛ - БАЛЧИК" ЕООД съгласно разпоредбите на ТЗ, ЗЛЗ - да извърши вписване на промяната в обстоятелствата по реда на ТЗ в Търговски регистър при АВ и следващото такова в регистъра по ЗЛЗ.

Присъстващи в залата - 15 общински съветници, гласували

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"