• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 144 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По тридесет четвърта точка от дневния ред: Издаване на запис на заповед от община Балчик в полза на Министерство на труда и социалната политика, обезпечаваща финансиране на авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-1.002-0098-C01 от 04.05.2016 г. за предоставяне на БФП за проект BG05M9OP001-1.002-0098 "Подобряване достъпа до заетост в община Балчик" финансиран по Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., приоритетна ос 1 "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места", процедура BG05M9OP001-1.002 "АКТИВНИ" сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 144: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3.8.1 от Административен договор № BG05M9OP001-1.002-0098-C01 от 04.05.2016 г. за предоставяне на БФП за проект BG05M9OP001-1.002-0098 "Подобряване достъпа до заетост в община Балчик" финансиран по Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., приоритетна ос 1 "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места", процедура BG05M9OP001-1.002 "АКТИВНИ" сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика, Общинският съвет Балчик:

РЕШИ:

1.  Упълномощава  кмета  на  общината Николай Добрев Ангелов да подпише  Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица" № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Гергана Колешанска-Дамянова - за главен директор на ГД ЕФМПП и ръководител на УО на ОПРЧР, в размер на 45 174,20 лв. (четиридесет и пет хиляди сто седемдесет и четири лева и двадесет стотинки) за обезпечаване на 100 %  от заявения размер на авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-1.002-0098-C01 от 04.05.2016 г. за предоставяне на БФП за проект BG05M9OP001-1.002-0098 "Подобряване достъпа до заетост в община Балчик" финансиран по Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., приоритетна ос 1 "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места", процедура BG05M9OP001-1.002 "АКТИВНИ" сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика.

2. Възлага на кмета на Община Балчик да подготви необходимите документи за подаване на искане за авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-1.002-0098-C01 от 04.05.2016 г. и да ги представи пред Министерство на труда и социалната политика.

Присъстващи в залата - 15 общински съветници, гласували

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"