• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 143 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По тридесет трета точка от дневния ред: Учредяване право на безвъзмездно ползване на недвижими имоти на юридическо лице с нестопанска цел.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 143: На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Местна инициативна група Балчик - Генерал Тошево", ЕИК 260036208, със седалище и адрес на управление: гр. Балчик, пл. 21-ви Септември № 6, представлявано от г-н Валентин Вълчев Димитров, върху имоти - частна общинска собственост, както следва:

1.1. Имот с административен адрес: гр. Балчик, ул. „Дионисиполис" № 2, кв. 152, актувани с АОС № 3824/12.04.2010 г., с идентификатор 02508.84.393.1.1, представляващ самостоятелен обект - ОФИС с площ от 22 м2, на първи нежилищен етаж от четириетажен жилищен блок;

1.2 Имот с административен адрес: гр. Балчик, ул. „Дионисиполис" № 3, кв. 152, актувани с АОС № 3825/12.04.2010 г., с идентификатор 02508.84.393.1.2, представляващ самостоятелен обект - ОФИС с площ от 17 м2, на първи нежилищен етаж от четириетажен жилищен блок;

2. Определя срок за ползване от 10 (десет) години.

3. Възлага на Кмета на Община Балчик да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решгние.

Присъстващи в залата - 15 общински съветници, гласували

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"