• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 142 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По тридесет втора точка от дневния ред: Осигуряване на финансов ресурс за управление на стратегията за ВОМР.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 142: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1. Одобрява осигуряването на финансов ресурс от бюджета на Община Балчик, в размер на 15 000 лв. в полза на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Балчик - Генерал Тошево", за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

2. Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да извърши последващите действия за изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 15 общински съветници, гласували

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"