• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 141 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По тридесет първа точка от дневния ред: Поемане на дългосрочен дълг и сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД по изпълнен проект „Възстановяване и осигуряване на превантивна инфраструктура в Община Балчик и Община Аксаково" обект на интервенция „гр.Балчик-Ак баир", аварийно укрепване ул."Г.Бенковски".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 141: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с предложение на Кмета на Община Балчик относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг

Общинският съвет на Община Балчик

РЕШИ:

1.      Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Възстановяване и осигуряване на превантивна инфраструктура в Община Балчик и Община Аксаково" обект на интервенция „ гр.Балчик- Ак баир", аварийно укрепване ул."Г.Бенковски", финансиран от Фонд"Солидарност" за щетите от бедствия  от 19 юни 2014г., при следните основни параметри:

  • Максимален размер на дълга - 237205,91 (двеста тридесет и седем хиляди двеста и пет лева и 91 стотинки)
  • Валута на дълга - лева
  • Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
  • Условия за погасяване:

-      Срок на погасяване - до 28 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

-      Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства

  • Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.78 %
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
  • Начин на обезпечение на кредита:
  • Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Балчик по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Балчик по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси

2.      Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ - ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Присъстващи в залата - 15 общински съветници, гласували

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"