• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 140 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По тридесета точка от дневния ред: Отдаване под наем на кабинет № 112 (стоматологичен), находящ се в „Медицински център І Балчик" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 140: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ, ОбС - Балчик, реши :

1. Дава съгласието си помещение, представляващо кабинет № 112 /стоматологичен/, с площ от 18 м2, находящ се в „МЦ І" ЕООД - публична общинска собственост, гр. Балчик, ул. „Д-р Златко Петков" № 1, актувано с АОС № 217 от 22.02.1999 г., да бъде отдадено под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 69,76 лв. /шестдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки/, без ДДС. Наемната цена на кабинета е определена по чл. 102 от Закона за лечебните заведения.

3. В конкурса могат да вземат участие кандидати, които:

3.1. са регистрирани по ТЗ;

3.2. притежават завършено висше образование по дентална медицина.

4. Кандидатът, спечелил конкурса, следва да:

4.1. спазва предмета на дейност, а именно индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина;

4.2. не променя предназначението на наетия кабинет.

5. Упълномощава Управителя на "МЦ I" ЕООД, гр. Балчик да подпише Договор за наем на оборудването в горепосоченият кабинет, след подписване на Договор за наем на помещението.

6. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 15 общински съветници, гласували

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"