• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 139 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По двадесет и девета точка от дневния ред: Обсъждане на доклади на читалищата от община Балчик за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 139: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Приема докладите на читалищата от община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2015 г., както следва:

- Доклад на НЧ "Велко Ангелов-1940" село Дропла

- Доклад на НЧ "Паисий Хилендарски-1870" град Балчик

- Доклад на НЧ "Просвета-1900" село Соколово

- Доклад на НЧ "Йордан Йовков-1941" село Змеево

- Доклад на НЧ "Христо Смирненски-1914" село Сенокос

- Доклад на НЧ "Васил Левски-1959" град Балчик

- Доклад на НЧ "Просвета - 1901" с. Оброчище

- Доклад на НЧ "Бачо Киро - 1939" с. Кранево

- Доклад на НЧ "Стефан Караджа - 1941" с. Стражица

- Доклад на НЧ "Свобода - 1897" с. Гурково

Присъстващи в залата - 15 общински съветници, гласували

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"