• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 138 Протокол 12 от 16.05.2016 г.


По двадесет и осма точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.90.718 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 138: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.90.718 с цел отреждане и застрояване на „Базова станция 4212" - (за разполагане на телекомуникационно оборудване) по кадастралната карта на гр. Балчик.

ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

Присъстващи в залата - 15 общински съветници, гласували

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"