• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 137 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По двадесет и седма точка от дневния ред: Даване на предварително съгласие за изменение на подробен устройствен план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІІІ и УПИ ІХ кв. 34, УПИ І и УПИ ІІ кв. 32, УПИ V и УПИ VІ кв. 31 и промяна на улична регулация от о.т. 216 до о.т. 214; о.т. 213 до о.т. 214; о.т. 212 до о.т. 214 с. Дропла, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 137: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134. ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ III; УПИ IV; УПИ V; УПИ VIII и УПИ IX кв. 34, УПИ I и УПИ II кв. 32, УПИ V и УПИ VI кв. 31, и промяна на улична регулация от о.т. 216 до о.т. 214; о.т. 213 до о.т. 214; о.т. 212 до о.т. 214, с. Дропла, община Балчик.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 15 общински съветници, гласували

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"