• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 136 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По двадесет и шеста точка от дневния ред: Даване съгласие за завишаване бюджета в програмата за развитие на спорта.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 136: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на програмата за развитие на спорта да бъде завишен с 5 000 лева, за осигуряване на финансова подкрепа на мероприятието.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2016 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 15 общински съветници, гласували

14 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"