• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 135 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По двадесет и пета точка от дневния ред: Даване предварително съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-460 и улична регулация в частта на урегулирания поземлен имот по плана на в.з. Изгрев" гр. Балчик, съгласно чл. 131 от ЗУТ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 135:1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка е чл. 131 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V - 460 и улична регулация в частта на урегулирания поземлен имот по плана на в.з."Изгрев" гр.Балчик.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 15 общински съветници, гласували

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"