• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 134 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на помещение в гр. Балчик от Областна служба изпълнение на наказанията гр. Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 134: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 12, ал. З и ал. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 58, ал. 2 и ал. З от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с писмо вх. № 16-09-4/09.02.2016 г. от Румяна Марева - началник на Областна служба „Изпълнение на наказанията" - Добрич:

1. Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и предоставя за безвъзмездно ползване на Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" гр. Добрич, представлявана от началника Румяна Марева, за нуждите на Пробационно звено гр. Балчик, обособена част от имот - публична общинска собственост, съгласно АОС № 387/10.05.2014 г., а именно: помещение с площ от 21 м2, находящо се на първия етаж от двуетажна административна сграда на ул. „Дионисополис" №2 гр. Балчик, с идентификатор 02508.84.385.1 по кадастралната карта на гр. Балчик.

2. Определя срок на безвъзмездно ползване: 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договор между страните.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор.

Присъстващи в залата - 15 общински съветници, гласували

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"