• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 132 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Осигуряване на гориво на автомобилите на РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИНА НА НАСЕЛЕНИЕТО на гр. Балчик УПБЗН Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 132: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 34 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество:

      1. Общински съвет Балчик определя лимит за 2016 година на автомобилите на РС ПБЗН Балчик - опел "Астра" Тх 7914 ТХ и на Участък Кранево - опел "Астра" Тх 6585 ХВ общо 500 литра бензин А95Н.

      2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 15 общински съветници, гласували

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"