• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 131 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Осигуряване на гориво на общинските автомобили, предоставени за ползване от община Балчик на Районно Управление - Албена към ОДМВР град Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 131: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 34 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общински съвет Балчик определя месечен лимит за 2016 година на автомобилите, собственост на Община Балчик и предоставени за ползване на РУ на МВР-Албена, както следва:

за бензинови -150 литра бензин A 95Н.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 15 общински съветници, гласували

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"