• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 130 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По двадесета точка от дневния ред: Разглеждане заявление за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Коста Андреев Павленков, по отношение на ПИ № 02508.6.400.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 130:1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94К-973-3/16.03.2016 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Коста Андреев Павленков от гр. Добрич, по отношение на ПИ № 02508.6.400 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ II, кв.34 по ПУП на в.з. „Овчаровски плаж", целият с площ от 599 м2, като Коста Павленков изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 179 м2 (сто седемдесет и девет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4648/25.03.2016 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 5370.00 лв. (пет хиляди триста и седемдесет лева), без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 15 общински съветници, гласували

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"