• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

Решение 129 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Приемане на решение за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на Община Балчик" по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/005, сключен между Община Балчик и Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 129: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет Балчик,

          1. Дава съгласие да се финансира проект„Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на Община Балчик", изпълнен по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/005 със средства на общинския бюджет в размер на 514 075,60  лв. (петстотин и четиринадесет хиляди седемдесет и пет лева и  60 ст.), представляващи не одобрените разходи както следва:

 • По бюджетно перо 1.1.1 „Разходи за ръководител на проект"-неверифицирани разходи - 369.54 лв.
 • По бюджетно перо 1.1.2.3„Разходи за технически и финансов персонал"-неверифицирани разходи - 1451,08 лв.
 • По бюджетно перо 1.1.2.4„Разходи за административен/помощен персонал"-неверифицирани разходи - 153,14 лв.
 • По бюджетно перо 2.2.„Разходи за строителни и монтажни работи "- неверифицирани разходи- 121578,07 лв. с ДДС .
 • По бюджетно перо 2.3.1. „Подготовка на инвестиционни проекти" - неверифицирани разходи - 14310,00 лв. с ДДС .
 • По бюджетно перо 2.3.2. „Подготовка на инвестиционни проекти" - неверифицирани разходи - 14850,00 лв. с ДДС .
 • По бюджетно перо 2.5.1. „Разходи за авторски надзор" - неверифицирани разходи -624,11 лв. с ДДС.
 • По бюджетно перо 2.5.2 „Разходи за авторски надзор„ - неверифицирани разходи - 108,54 лв. с ДДС .
 • По бюджетно перо 2.5.3 „Разходи за авторски надзор„ - неверифицирани разходи - 434,16 лв. с ДДС .
 • По бюджетно перо 2.6. „Разходи за строителен надзор „ - неверифицирани разходи - 7457,36 лв. с ДДС .
 • По бюджетно перо 2.7.„Разходи свързвани с въвеждането на обекта в експлоатация „ - 63,00 лв., с ДДС.
 • По бюджетно перо 2.9.„Други разходи„ - 1041,96 лв., с ДДС.
 • По бюджетно перо 3.1.„Разходи за закупуване на съор-я, оборудване и обзавеждане„ - 235652,16 лв., с ДДС.
 • По бюджетно перо 4.1.„Разходи за публичност„ - 408,26 лв., с ДДС.
 • По бюджетно перо 4.2.„Разходи за одит„ - 876,00 лв., с ДДС.
 • По бюджетно перо 5.1.„Разходи за външни услуги, свързани с обучение„ - 19736,30 лв., с ДДС.
 • Предварително извършени бюджетни плащания във връзка с обследвания ,оценка на съответствие и др. непризнати от Управляващия орган - 94961,92 лева.

            2.   Приема собствения принос на Община Балчик по проекта в размер на 1 066 744,54 лв.

            3.  Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 16 общински съветници, гласували

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"