• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

Решение 128 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Приемане на решение за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ-Балчик за оборудване със специализирана апаратура" по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011/013, сключен между Община Балчик и Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 128: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

                1. Дава съгласие да се финансира проект„Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ-Балчик за оборудване със специализирана апаратура", изпълнен по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011/013 със средства на общинския бюджет в размер на 182 563,97 лв. (сто осемдесет и две хиляди петстотин шестдесет и три лева и 97ст.), представляващи неодобрените разходи както следва:

 • По бюджетно перо 1.1.1 „Разходи за ръководител на проект"-неверифицирани разходи - 127,60лв.
 • По бюджетно перо 1.1.2.3 „Разходи за технически асистент"-неверифицирани разходи - 79,00 лв.
 • По бюджетно перо 1.1.2.4 „Разходи за счетоводител"-неверифицирани разходи - 59,84 лв.
 • По бюджетно перо 2.2. „Разходи за строителни и монтажни работи "- неверифицирани разходи - 37300,67 лв. с ДДС .
 • По бюджетно перо 2.3.1. „Разходи за работни проекти" - неверифицирани разходи - 10439,15 лв. с ДДС .
 • По бюджетно перо 2.4. „Разходи за тръжна документация" - неверифицирани разходи - 1660,80 лв. с ДДС .
 • По бюджетно перо 3.1. „Закупуване на машини съоръжения и оборудване" - неверифицирани разходи -112353,60 лв. с ДДС
 • По бюджетно перо 2.8. „Разходи за авторски надзор„ - неверифицирани разходи - 3531,00 лв. с ДДС .
 • По бюджетно перо 4.2. „Разходи за одит„ - неверифицирани разходи - 223,50 лв. с ДДС .
 • Предварително извършени бюджетни плащания във връзка с проектиране непризнати от Управляващия орган - 16788,81 лева.

2.  Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 17 общински съветници, гласували

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"