• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 127 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Приемане на решение за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО " финансово подкрепен от ОП "Развитие на човешките ресурси" по Договор за безвъзмездна финансова помощ за БФП № BG051PO001-5.2.11-0001-C0001, сключен между Община Балчик и АСП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 127: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет Балчик,

РЕШИ:

  1.  Дава съгласие да се финансира проект „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО ", изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ БФП № BG051PO001-5.2.11-0001-C0001, със средства на общинския бюджет в размер на 296,99 лева (двеста деветдесет и шест лева и 99 ст.), представляващи неверифицирани разходи както следва:

            -  По бюджетно перо от група А, т.1.1„Възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя" не са верифицирани разходи в размер на 241,74 лева

- бюджетно перо 2.2.2 - Пътни разходи - не са верифицирани разходи в размер на 10,00 лева.

            - По бюджетно перо от група Б, т.1 „Разходи за организация и управление" не са верифицирани разходи в размер на  45,25 лева .

2. Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 17 общински съветници, гласували

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"