• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 126 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Приемане на промени в „План за развитие на община Балчик 2014-2020 г."

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 126: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, общински съвет Балчик:

1. Допълва „Общински план за развитие 2014-2020", приет с решение 524, Протокол № 36 от 13.02.2014 г. на общински съвет Балчик, като в Приоритет 4 „Развитие на човешките ресурси и социално сближаване - образование и обучение, здравеопазване, пазар на труда, социални услуги и интеграция на уязвими групи", създава нова Мярка 4.10 „Подкрепа и създаване на Местна инициативна група (МИГ) и Местна инициативна рибарска група (МИРГ) чрез участие в публично-частно партньорство с цел реализирането на съвместни дейности и отговорности, насочени към успешно прилагане на Подхода „Воденото от общностите местно развитие" (ВОМР).

Присъстващи в залата - 17 общински съветници, гласували

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"